Publications

  1. Xigao Li , Lin Qian, A Hybrid Disaster-Tolerant Model with DDF Technology for MooseFS Open-Source Distributed File System, Journal of Supercomputing, 2016
  2. Xigao Li, Lin Qian, A Direct Data Fetch Technology Applied in Disaster-Tolerant Model of Distributed File System, ICCSNT 2015 
  3. Lin Qian, Jun Yu, Guangxin Zhu, Hengmao Pang, Xigao Li, Xuran Wang, Research on Testing Model of IT Infrastructure Selection, ICMIC 2015
  4. Lin Qian, Yan Chen, Jun Yu, Guangxin Zhu, Hengmao Pang, Xigao Li, Design and development of All-in-One Computer for Distributed File System, ICITMI 2015